Általános Szerzodési Feltételek


I. Általános feltételek
1. A szerzodo felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak a szerzodésben foglaltak megtartására.
2. A bérautó átvételét követoen minden reklamációval köteles a Bérlo a Bérbeadóhoz fordulni.
3. A jelen szerzodést érinto bármely nyilatkozatot - a szerzodésben foglaltak kivételével - kizárólag írásban lehet érvényesen megtenni. Bármilyen hamisadat szerzodésbe foglalása, vagy a szerzodés be nem tartása, a szerzodés azonnali hatályú felmondását és a vétkes teljes kártérítési felelosségét vonja maga után.
II. Bérautó használata
1. A bérautó kizárólag a jogosítvánnyal rendelkezo Bérlo által vezetheto. A Bérlot felelosség terheli a szerzodést, a bérautó állagát, jogi helyzetét vagy egyéb körülményeit károsan érinto következményekért, ezt eredményezo magatartásért, cselekedetért.
2. Bérlonek tilos a bérautót alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetnie. Tilos a bérautóval büntetendo cselekmények elkövetése.
3. A bérautó áruszállításra nem használható. Bérlonek tilos a bérautót sportrendezvényeken neveznie és/vagy tesztcélokra használnia, valamint másik jármuvet vontatnia.
III. Bérleti díj, bérleti ido és a bérautó visszaadása
1. A bérleti díj a Bérbeadó mindenkor érvényes árlistáján -melyet a www.centrent.hu portálon tesz közzé-, vagy a Bérlo és a Bérbeadó közötti megállapodáson alapul. A bérleti díj magában foglalja a kenoanyag, a javítás és a kötelezo felelosségbiztosítást. Az elorelátható bérleti díj a bérlet kezdetekor fizetendo.
2. A bérautót, felszereléseit, tartozékait és a jármu okmányait a szerzodésben megállapított bérleti ido lejárta után, az átadáskor megegyezo üzemanyagszinttel (tele tank), kívül belül tisztán, kifogástalan állapotban kell átadni, a szerzodésen szereplo idoben. A meghatározott idon túli visszavétel esetén (megkezdett óra), extra napi díjszabást számít fel, ami a napi bérleti díj. A bérautó bármilyen tartozékának, okmányának hiányzása esetén (pl. forgalmi, rendszámtábla, indítókulcs, stb.) pótdíjat számítunk fel. A pótdíjszámítás alapja a keletkezett költségek, plusz az ügyintézési díj. A visszaadás tényét, kilométeróra állását és az esetleges új sérüléseket a bérautón, a szerzodés megszegését, a felek a bérleti szerzodésen, a visszavételkor aláírásukkal hitelesítik.
3. A Bérlo viseli a bérlet idotartama alatt a bérautó rendeltetésszeru használatával kapcsolatos valamennyi költséget (pl.: üzemanyagköltség, autópályadíj, parkolási díj, garázs díj, bírságok stb.).
4. A Bérbeadó jogosult a szerzodés azonnali felmondására, ha a Bérlo a szerzodést megszegi. Ebben az esetben a Bérbeadónak joga van a bérautót önhatalmúlag visszavennie a Bérlotol.
5. A Bérlo feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen módon ellenállást tanúsítana bérautó a Bérbe adó, vagy ennek igazolt meghatalmazottja által történo elszállításával szemben, a Bérbeadó vagy az igazolt meghatalmazottja jogosult a Bérlo ellenállását megtörni és a bérautót saját birtokába vonni. A Bérlo kifejezetten megerosíti, hogy az ellenállás elozoek szerinti megtörése nem minosül tilos önhatalomnak illetve önbíráskodásnak.
IV. Biztosítás
1. A Bérlo által fizetendo díj magában foglalja a Magyarországon törvény szerint eloírt kötelezo felelosségbiztosítást.
2. A bérautóval történt vétlen baleset esetén minden esetben szükség van rendori intézkedésre, rendori igazolásra a balesetrol, egy szabályosan kitöltött, minden balesetben résztvevo fél által aláírt, európai formátumú baleseti bejelentore. Ennek hiányában a teljes kárt a Bérlonek kell megtérítenie.
3. A bérleti díj tartalmazza a bérautó CASCO biztosítását töréskár esetére, a Bérlo felelossége töréskár esetén, amennyiben a szerzodésben foglaltakat betartotta, csak a casco önrészre terjed ki.
4. A bérleti díj tartalmazza a bérautóra vonatkozó CASCO biztosítást lopáskár esetére, a Bérlo felelossége lopáskár esetén, amennyiben a szerzodést betartotta a bérlo, csak a casco önrészre terjed ki.
5. A CASCO biztosítás töréskár és lopáskár esetére bármilyen szerzodésszegés, vagy hamis, valótlan vagy megtéveszto adat közlése esetén, teljes kártérítési felelosséggel tartozik a Bérlo. A CASCO biztosítás töréskár és lopáskár esetére hatálytalan és teljes kártérítési felelosséggel tartozik a Bérlo, ha a bérautó forgalmi engedélyét és eredeti kulcsát nem adta vissza a Bérbeadónak, vagy a bérautó kulcsát lemásoltatta. A Bérbeadó lopáskár esetén a kulcsot szakértovel megvizsgáltatja.
6. A bérautón bekövetkezo kerékkárokra (felni sérülése, ellopása), a gumiabroncs sérülésére, a gépjármu belso terének és csomagterének, nem vétlen balesetbol eredo károsodására a CASCO biztosítás nem vonatkozik, ezekért a Bérlo teljes anyagi felelosséggel tartozik.
7. A bérautó bármilyen rövid idore orizetlenül hagyása esetén a Bérlo köteles a leszedheto elolapú autórádió elolapját magával vinni, valamint gondoskodni arról, hogy értéktárgy ne maradjon a bérautóban. Ellenkezo esetben a Bérlot teljes kártérítési felelosség terheli, és a CASCO szerzodés hatályát veszti.
8. A bérautó indítókulcsának elvesztése esetén azonnal értesíteni kell a Bérbeadót. Az ezzel kapcsolatos összes költséget a Bérlo fizeti.
V. Bérlo magatartása baleset ill. káresemény esetén
1. A Bérlo (jogosult vezeto) baleseteknél/egyéb károknál köteles közvetlenül és haladéktalanul, de legkésobb 24 órán belül a Bérbeadót és a rendorséget értesíteni, a kárnál/balesetnél résztvevoket és az esetleges tanúkat név és cím szerint jegyzokönyveztetni.
2. Kárnyilatkozatot átadni csak a Bérbeadó beleegyezésével megengedett. A szükséges mentési és javítási intézkedések minden esetben a Bérbeadó feladatai, azokat O kezdeményezi.
3. A Bérlo kötelezi magát, hogy késedelem nélkül részletes baleseti jelentést készít a Bérbeadónak. A Bérlo teljes mértékben felelosségre vonható, ha a Bérbeadót nem értesíti késedelem nélkül, legkésobb 24 órával a baleset, lopás vagy a bérautó feltörése esetén.
4. Amennyiben a Bérlo a kárügyintézéshez szükséges okmányokat nem adja le a káreseményt követo 24 órán belül, a késedelmes javítási és ügyintézési idobol eredo károkat köteles a Bérbeadónak megtéríteni.
5. Lopáskár esetén a Bérlo köteles haladéktalanul feljelentést tenni a rendorségen is, az errol készült jegyzokönyvet a Bérbeadó rendelkezésére bocsátania.
VI. A bérautó meghibásodása
1. A Bérbeadó vállalja a bérautón eloforduló javítási költségeket, amennyiben azok a rendeltetésszeru (az üzemeltetés és/vagy a közlekedés biztonságának megfelelo) használat során keletkeznek. A Bérlo, amennyiben meghibásodást észlelt, kötelessége azt telefonon a Bérbeadónak bejelentenie.
2. A kilométer-számláló meghibásodásánál a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni kell.
3. A Bérlo a bérautó üzembiztonsága érdekében köteles ellenorizni a jármu hutovíz folyadékszintjét, motorolajat, és köteles jelezni a hutovíz folyadékszintjével, a motor- és a sebességváltó-olajjal kapcsolatos problémákat. A huto vagy kenofolyadék elfolyása miatti kár esetén a keletkezett kárért a Bérlo felel.
4. A Bérlo teljes és feltétlen kártérítési kötelezettséggel tartozik, az elozo (VI/1, VI/2, VI/3,) pontokban foglaltak elmulasztása, valamint gondatlan, nem rendeltetésszeru használatból eredo, a bérautón keletkezett karosszéria, alváz, futómu, fékrendszer és minden egyéb rész károsodása esetén.
VII. Bérlo felelossége
1. A Bérlo felelos minden, a bérleti ido alatt a bérautón eloállt jogi, pénzügyi és egyéb hátrányokért és károkért, beleértve a bérautónak a biztonságos közlekedésre vonatkozó hiányosságait is.
2. Bérbeadó a Bérlore terheli a Bérlo által okozott összes kárt és járulékos költségeket (pl.: szakvélemény, vontatási költségek, napidíjak). A Bérbeadó ragaszkodik kártérítési igényéhez/igényeihez.
3. A Bérlo köteles a bérlés ideje alatt a bérautóra kiszabott bírságok és egyéb térítési díjak (parkolójegy, gyorshajtás, stb.) megfizetésére. Amennyiben valamely bírságot a bérlés után utólag, a Bérbeadó közbenjárásával fizeti meg a bérlo, a bírságon felül az ügyintézési díjat is meg kell fizetnie a Bérlonek.
4. A Bérlo a bérautót, annak tartozékait jó gazda módjára köteles használni és a bérautó, valamint okmányainak orzésérol gondoskodni.
5. A Bérlo teljes kártérítési felelosséggel tartozik, ha a bérautót alkoholos, vagy kábítószeres és/vagy egyéb bódulatkeltésre alkalmas szer befolyásoltság alatt vezette, a gépkocsit nem a szerzodésben megjelölt személy vezette, továbbá, ha a kár más jármu vontatása közben keletkezett.
VIII. Fizetési és pénzügyi feltételek
1. A Bérlo a bérleti díjat, az elore látható költségeket elore köteles kifizetni!
2. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresével egyenlo, a Bérbeadó kamatos kamatot számít fel.
3. A Bérlo a szerzodés aláírásával egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy rendeltetés ellenes használatból, jelen szerzodés vagy a bérleti szerzodés és a bérleti feltételek megszegésébol, vagy egyéb károkozásból eredoen a bérautóban, vagy annak tartozékaiban kár keletkezik, a kár összegét készpénzben, a kár megállapításától számított 8 napon belül megtéríti. A Bérlo jogosult a kár megállapításához független igazságügyi szakérto, vagy hivatalos márkaszerviz szakvéleményét kérni.
4. A Bérlo a szerzodés aláírásával egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a bérleti feltételeket megszegi, az ebbol eredo fizetendo pótdíjakat haladéktalanul (a bérautó visszaadásakor) készpénzben megfizeti.
5. A Bérleti feltételek megszegésekor fizetendo pótdíj fizetési kötelezettség megállapításával kapcsolatban, a szerzodo felek között esetleg felmerülo (jog)vita esetén, mindig a Bérbeadó álláspontja az irányadó, ennek ellenkezojét a Bérlonek kell hitelt érdemloen bizonyítania.
IX. Adatvédelem
1. A Bérbeadó kötelezi magát, hogy a Bérlorol tudomására jutott tárolt adatokat kizárólag a bérbeadási együttmuködés érdekében, vagy saját értékesítési és marketing célokra használja, azokat harmadik félnek ki nem adja.
2. Abban az esetben, ha a Bérlo a jármuvet a szerzodés lejárta után 24 órán belül nem szolgáltatja vissza, illetve az esedékes bérleti díjakat, pótdíjakat, vagy költségtérítést nem fizeti pontosan, vagy a Bérlo bérleti szerzodésben szereplo adatai nem valódiak, vagy bármely egyéb jogvita esetén, a Bérbeadó jogosult a személyi adatokat harmadik személynek átadni.
X. Egyéb rendelkezések
1. A jelen szerzodésbol eredo jogvita esetére, a Szegedi Városi Bíróság a kizárólagos illetékes.
2. A szerzodo felek kijelentik, hogy ha a szerzodési rendelkezésekbol bármely feltétel semmis lenne, a szerzodést a szerzodo felek e feltétel nélkül is megkötnék.
3. A szerzodésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni
XI. Záró megjegyzések
1. A Bérlo, a bérleti szerzodés aláírásával elfogadja az azon szereplo bérleti árakat és egyéb (pót) díjakat, továbbá kijelenti, hogy a bérleti szerzodést és az általános szerzodési feltételeket elolvasta, az abban foglaltakat tudomásul vette, és azok be nem tartásából eredo következményeket viseli.