Q.Y. Partner Kft. | H - 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. sz. | Adószám: 23853706-2-42 | Tel.:(+36) 20-541-1034

Kinyit/Összezár
June 29, 2022 11:45 CEST  
Kinyit/Összezár

Általános Szerződési Feltételek


I. Általános feltételek
1. A szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak a szerződésben foglaltak megtartására.
2. A bérautó átvételét követően minden reklamációval köteles a Bérlő a Bérbeadóhoz fordulni.
3. A jelen szerződést érintő bármely nyilatkozatot - a szerződésben foglaltak kivételével - kizárólag írásban lehet érvényesen megtenni. Bármilyen hamisadat szerződésbe foglalása, vagy a szerződés be nem tartása, a szerződés azonnali hatályú felmondását és a vétkes teljes kártérítési felelősségét vonja maga után.
II. Bérautó használata
1. A bérautó kizárólag a jogosítvánnyal rendelkező Bérlő által vezethető. A Bérlőt felelősség terheli a szerződést, a bérautó állagát, jogi helyzetét vagy egyéb körülményeit károsan érintő következményekért, ezt eredményező magatartásért, cselekedetért.
2. Bérlőnek tilos a bérautót alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetnie. Tilos a bérautóval büntetendő cselekmények elkövetése.
3. A bérautó áruszállításra nem használható. Bérlőnek tilos a bérautót sportrendezvényeken neveznie és/vagy tesztcélokra használnia, valamint másik járművet vontatnia.
III. Bérleti díj, bérleti idő és a bérautó visszaadása
1. A bérleti díj a Bérbeadó mindenkor érvényes árlistáján -melyet a www.centrent.hu portálon tesz közzé-, vagy a Bérlő és a Bérbeadó közötti megállapodáson alapul. A bérleti díj magában foglalja a kenőanyag, a javítás és a kötelező felelősségbiztosítást. Az előrelátható bérleti díj a bérlet kezdetekor fizetendő.
2. A bérautót, felszereléseit, tartozékait és a jármű okmányait a szerződésben megállapított bérleti idő lejárta után, az átadáskor megegyező üzemanyagszinttel (tele tank), kívül belül tisztán, kifogástalan állapotban kell átadni, a szerződésen szereplő időben. A meghatározott időn túli visszavétel esetén (megkezdett óra), extra napi díjszabást számít fel, ami a napi bérleti díj. A bérautó bármilyen tartozékának, okmányának hiányzása esetén (pl. forgalmi, rendszámtábla, indítókulcs, stb.) pótdíjat számítunk fel. A pótdíjszámítás alapja a keletkezett költségek, plusz az ügyintézési díj. A visszaadás tényét, kilométeróra állását és az esetleges új sérüléseket a bérautón, a szerződés megszegését, a felek a bérleti szerződésen, a visszavételkor aláírásukkal hitelesítik.
3. A Bérlő viseli a bérlet időtartama alatt a bérautó rendeltetésszerű használatával kapcsolatos valamennyi költséget (pl.: üzemanyagköltség, autópályadíj, parkolási díj, garázs díj, bírságok stb.).
4. A Bérbeadó jogosult a szerződés azonnali felmondására, ha a Bérlő a szerződést megszegi. Ebben az esetben a Bérbeadónak joga van a bérautót önhatalmúlag visszavennie a Bérlőtől.
5. A Bérlő feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen módon ellenállást tanúsítana bérautó a Bérbe adó, vagy ennek igazolt meghatalmazottja által történő elszállításával szemben, a Bérbeadó vagy az igazolt meghatalmazottja jogosult a Bérlő ellenállását megtörni és a bérautót saját birtokába vonni. A Bérlő kifejezetten megerősíti, hogy az ellenállás előzőek szerinti megtörése nem minősül tilos önhatalomnak illetve önbíráskodásnak.
IV. Biztosítás
1. A Bérlő által fizetendő díj magában foglalja a Magyarországon törvény szerint előírt kötelező felelősségbiztosítást.
2. A bérautóval történt vétlen baleset esetén minden esetben szükség van rendőri intézkedésre, rendőri igazolásra a balesetről, egy szabályosan kitöltött, minden balesetben résztvevő fél által aláírt, európai formátumú baleseti bejelentőre. Ennek hiányában a teljes kárt a Bérlőnek kell megtérítenie.
3. A bérleti díj tartalmazza a bérautó CASCO biztosítását töréskár esetére, a Bérlő felelőssége töréskár esetén, amennyiben a szerződésben foglaltakat betartotta, csak a casco önrészre terjed ki.
4. A bérleti díj tartalmazza a bérautóra vonatkozó CASCO biztosítást lopáskár esetére, a Bérlő felelőssége lopáskár esetén, amennyiben a szerződést betartotta a bérlő, csak a casco önrészre terjed ki.
5. A CASCO biztosítás töréskár és lopáskár esetére bármilyen szerződésszegés, vagy hamis, valótlan vagy megtévesztő adat közlése esetén, teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Bérlő. A CASCO biztosítás töréskár és lopáskár esetére hatálytalan és teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Bérlő, ha a bérautó forgalmi engedélyét és eredeti kulcsát nem adta vissza a Bérbeadónak, vagy a bérautó kulcsát lemásoltatta. A Bérbeadó lopáskár esetén a kulcsot szakértővel megvizsgáltatja.
6. A bérautón bekövetkező kerékkárokra (felni sérülése, ellopása), a gumiabroncs sérülésére, a gépjármű belső terének és csomagterének, nem vétlen balesetből eredő károsodására a CASCO biztosítás nem vonatkozik, ezekért a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik.
7. A bérautó bármilyen rövid időre őrizetlenül hagyása esetén a Bérlő köteles a leszedhető előlapú autórádió előlapját magával vinni, valamint gondoskodni arról, hogy értéktárgy ne maradjon a bérautóban. Ellenkező esetben a Bérlőt teljes kártérítési felelősség terheli, és a CASCO szerződés hatályát veszti.
8. A bérautó indítókulcsának elvesztése esetén azonnal értesíteni kell a Bérbeadót. Az ezzel kapcsolatos összes költséget a Bérlő fizeti.
V. Bérlő magatartása baleset ill. káresemény esetén
1. A Bérlő (jogosult vezető) baleseteknél/egyéb károknál köteles közvetlenül és haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül a Bérbeadót és a rendőrséget értesíteni, a kárnál/balesetnél résztvevőket és az esetleges tanúkat név és cím szerint jegyzőkönyveztetni.
2. Kárnyilatkozatot átadni csak a Bérbeadó beleegyezésével megengedett. A szükséges mentési és javítási intézkedések minden esetben a Bérbeadó feladatai, azokat Ő kezdeményezi.
3. A Bérlő kötelezi magát, hogy késedelem nélkül részletes baleseti jelentést készít a Bérbeadónak. A Bérlő teljes mértékben felelősségre vonható, ha a Bérbeadót nem értesíti késedelem nélkül, legkésőbb 24 órával a baleset, lopás vagy a bérautó feltörése esetén.
4. Amennyiben a Bérlő a kárügyintézéshez szükséges okmányokat nem adja le a káreseményt követő 24 órán belül, a késedelmes javítási és ügyintézési időből eredő károkat köteles a Bérbeadónak megtéríteni.
5. Lopáskár esetén a Bérlő köteles haladéktalanul feljelentést tenni a rendőrségen is, az erről készült jegyzőkönyvet a Bérbeadó rendelkezésére bocsátania.
VI. A bérautó meghibásodása
1. A Bérbeadó vállalja a bérautón előforduló javítási költségeket, amennyiben azok a rendeltetésszerű (az üzemeltetés és/vagy a közlekedés biztonságának megfelelő) használat során keletkeznek. A Bérlő, amennyiben meghibásodást észlelt, kötelessége azt telefonon a Bérbeadónak bejelentenie.
2. A kilométer-számláló meghibásodásánál a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni kell.
3. A Bérlő a bérautó üzembiztonsága érdekében köteles ellenőrizni a jármű hűtővíz folyadékszintjét, motorolajat, és köteles jelezni a hűtővíz folyadékszintjével, a motor- és a sebességváltó-olajjal kapcsolatos problémákat. A hűtő vagy kenőfolyadék elfolyása miatti kár esetén a keletkezett kárért a Bérlő felel.
4. A Bérlő teljes és feltétlen kártérítési kötelezettséggel tartozik, az előző (VI/1, VI/2, VI/3,) pontokban foglaltak elmulasztása, valamint gondatlan, nem rendeltetésszerű használatból eredő, a bérautón keletkezett karosszéria, alváz, futómű, fékrendszer és minden egyéb rész károsodása esetén.
VII. Bérlő felelőssége
1. A Bérlő felelős minden, a bérleti idő alatt a bérautón előállt jogi, pénzügyi és egyéb hátrányokért és károkért, beleértve a bérautónak a biztonságos közlekedésre vonatkozó hiányosságait is.
2. Bérbeadó a Bérlőre terheli a Bérlő által okozott összes kárt és járulékos költségeket (pl.: szakvélemény, vontatási költségek, napidíjak). A Bérbeadó ragaszkodik kártérítési igényéhez/igényeihez.
3. A Bérlő köteles a bérlés ideje alatt a bérautóra kiszabott bírságok és egyéb térítési díjak (parkolójegy, gyorshajtás, stb.) megfizetésére. Amennyiben valamely bírságot a bérlés után utólag, a Bérbeadó közbenjárásával fizeti meg a bérlő, a bírságon felül az ügyintézési díjat is meg kell fizetnie a Bérlőnek.
4. A Bérlő a bérautót, annak tartozékait jó gazda módjára köteles használni és a bérautó, valamint okmányainak őrzéséről gondoskodni.
5. A Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik, ha a bérautót alkoholos, vagy kábítószeres és/vagy egyéb bódulatkeltésre alkalmas szer befolyásoltság alatt vezette, a gépkocsit nem a szerződésben megjelölt személy vezette, továbbá, ha a kár más jármű vontatása közben keletkezett.
VIII. Fizetési és pénzügyi feltételek
1. A Bérlő a bérleti díjat, az előre látható költségeket előre köteles kifizetni!
2. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresével egyenlő, a Bérbeadó kamatos kamatot számít fel.
3. A Bérlő a szerződés aláírásával egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy rendeltetés ellenes használatból, jelen szerződés vagy a bérleti szerződés és a bérleti feltételek megszegéséből, vagy egyéb károkozásból eredően a bérautóban, vagy annak tartozékaiban kár keletkezik, a kár összegét készpénzben, a kár megállapításától számított 8 napon belül megtéríti. A Bérlő jogosult a kár megállapításához független igazságügyi szakértő, vagy hivatalos márkaszerviz szakvéleményét kérni.
4. A Bérlő a szerződés aláírásával egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a bérleti feltételeket megszegi, az ebből eredő fizetendő pótdíjakat haladéktalanul (a bérautó visszaadásakor) készpénzben megfizeti.
5. A Bérleti feltételek megszegésekor fizetendő pótdíj fizetési kötelezettség megállapításával kapcsolatban, a szerződő felek között esetleg felmerülő (jog)vita esetén, mindig a Bérbeadó álláspontja az irányadó, ennek ellenkezőjét a Bérlőnek kell hitelt érdemlően bizonyítania.
IX. Adatvédelem
1. A Bérbeadó kötelezi magát, hogy a Bérlőről tudomására jutott tárolt adatokat kizárólag a bérbeadási együttműködés érdekében, vagy saját értékesítési és marketing célokra használja, azokat harmadik félnek ki nem adja.
2. Abban az esetben, ha a Bérlő a járművet a szerződés lejárta után 24 órán belül nem szolgáltatja vissza, illetve az esedékes bérleti díjakat, pótdíjakat, vagy költségtérítést nem fizeti pontosan, vagy a Bérlő bérleti szerződésben szereplő adatai nem valódiak, vagy bármely egyéb jogvita esetén, a Bérbeadó jogosult a személyi adatokat harmadik személynek átadni.
X. Egyéb rendelkezések
1. A jelen szerződésből eredő jogvita esetére, a Szegedi Városi Bíróság a kizárólagos illetékes.
2. A szerződő felek kijelentik, hogy ha a szerződési rendelkezésekből bármely feltétel semmis lenne, a szerződést a szerződő felek e feltétel nélkül is megkötnék.
3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni
XI. Záró megjegyzések
1. A Bérlő, a bérleti szerződés aláírásával elfogadja az azon szereplő bérleti árakat és egyéb (pót) díjakat, továbbá kijelenti, hogy a bérleti szerződést és az általános szerződési feltételeket elolvasta, az abban foglaltakat tudomásul vette, és azok be nem tartásából eredő következményeket viseli.